Carp and Leaves

Carp 2


      © Harvey Sagar 2017